dzkb.net
当前位置:首页 >> qstring转string >>

qstring转string

QString qstr; string str; str = qstr.toStdString(); qstr = QString::fromStdString(str);

QString qstr; string str; str = qstr.toStdString(); qstr = QString::fromStdString(str);

还是看程序需要啊, 需要std::string就用std::string需要qstring就用qstring ,转换示例 std::string cstr;QString qstring;//****从std::string 到QStringqstring = QString(QString::fromLocal8Bit(cstr.c_str()));//****从QString 到 std::st...

其一:静态函数 QString number ( double n, char format = 'g', int precision = 6 ) 其二:非静态函数,需构造QString实例来调用的 QString & setNum ( double n, char format = 'g', int precision = 6 ) 多看文档,不会HI我

char a[20]="aaaaaaa”; QString text(a); 或者 QString text(ch); text.append(ch); text = QString("%1").arg(ch); 从QString 到 c++数组 string_str=text.toStdString(); 通过 string就可以操作了 还有很多方法。自己去看帮助

Qt下面,字符串都用QString,确实给开发者提供了方便,想想VC里面定义的各种变量类型,而且函数参数类型五花八门,经常需要今年新那个类型转换 Qt再使用第三方开源库时,由于库的类型基本上都是标准的类型,字符串遇的多的就是Char*类型 在Qt下...

相互转换,参考示例如下: 1.从QString转换为char * 要实现把一个QString转换为char *,一般遵循这样的步骤: 第一步,对该QString对象调用QString的toLatin1()方法,以获得该字符串的latin1值。 注意toLatin1()的原型如下:QByteArray QString:...

// QString可以和很多类型的数据进行转换的比如char *pch = QString("hello").toLatin1().data();int nDec = QString("100").toInt();int nHex = QString("100").toInt(16);// 16进制数据转换double dbTemp = QString("100.01").toDouble();// ...

QStringList fonts; fonts

Qstring str="100"; bool ok; int dec=str.toInt(&ok,10); //这里的10 代表十进制 你想问的应该是QT中的String转化为int吧

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dzkb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com